Náš program 2010 – 2014

Volební program

Rodina je základem zdravé společnosti a děti, které se v ní narodí jsou její budoucností a zároveň i nejlepší a nejbezpečnější investicí. Výchova a vzdělání je klíčem k  úspěchu v  životě. Rodinná politika v našem pojetí bude přátelská k  dětem a ohleduplná k  potřebám starých a osamělých občanů Ostrova. Důraz klademe zejména na dostupné bydlení a odpovědnou sociální politiku. 

Pro mladé lidi a rodiny s dětmi

Největším problémem při startu mladých lidí do života a při založení rodiny je dnes získání důstojného bydlení bez zadlužení se na dlouhá léta.

Podpoříme výstavbu nájemních bytů ve vlastnictví města. Rezervy pro rozvoj bytové zástavby najdeme přímo ve městě nebo za Domem s pečovatelskou službou. Přednost při řešení bytové otázky by měly mít bytové domy, případně řadová zástavba vytvářející nové příjemné ulice. Aktivně se zapojíme do plánované výstavby mezi Pennymarkety.

- Udržíme dostatečnou kapacitu mateřských škol a zvýšíme jejich rozpočet za účelem zkvalitnění vybavení a služeb.

- Podpoříme činnost mateřského centra a dalších organizací podobného typu.

Pro školáky a studenty

Naším cílem je zajistit stejně kvalitní vzdělání na základních školách, jako poskytují víceletá gymnázia.

- Udržíme dostatečnou kapacitu základních škol a zvýšíme jejich rozpočet za účelem zkvalitnění vybavení a služeb.

- Na základních školách podpoříme kvalitní výuku cizích jazyků ve spolupráci rodilého mluvčího na každé škole.

- Podpoříme zavedení školních psychologů a asistenční služby pro hendikepované a sociálně znevýhodněné žáky.

Dohlédneme na zlepšení současného školního stravování. Zavedeme stálé kontroly kvality, hygieny a nutričního spektra. V případě potřeby přistoupíme ke změně způsobu vyvařování.

Způsob využití volného času je klíčový pro osobní rozvoj dětí a mládeže. Zaměříme na podporu organizovaných i neorganizovaných aktivit.

- Vybudujeme kvalitní zázemí pro atletické disciplíny

- Podpoříme výstavbu krytého plaveckého bazénu s potřebným zázemím

- Vybudujeme skatepark a zajistíme jeho odborné provozování

- Podpoříme vybudování hudebního klub Točna a zkušebny v Domě kultury

- Dohlédneme na lepší využití školních hřišť a zajistíme dohled správce

- Opravíme další dětská hřiště ve městě

- Navýšíme granty z rozpočtu města.

Pro občany v aktivním věku

Přestože je Ostrov ve Strategickém plánu definován jako „Rezidenční město“, nesmíme rezignovat na vznik nových pracovních míst přímo ve městě. Ostrov se nesmí stát satelitem Karlových Varů, případně pouhou noclehárnou, odkud se bude dojíždět za prací jinam.

Při zadávání veřejných zakázek otevřeme prostor pro nové uchazeče. Každý poctivý podnikatel musí mít stejnou šanci získat „městskou“ zakázku. Firmy, které nepracují dobře, nesmí pro město pracovat. K tomu založíme databázi firem a referencí a prosadíme změnu systému zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

- Stanovíme dostupnou výši nájmů v městských nebytových prostorách

- Podpoříme vznik „Podnikatelských inkubátorů“ pro začínající podnikatele.

- Nepodpoříme další rozšiřování průmyslové zóny a v případě potřeby využijeme možnosti areálu bývalé Škody Ostrov.

Pro seniory

Podpoříme rozšíření kapacity Stacionáře pro seniory v Ostrově a prosadíme zlepšení sociálních služeb v rámci Domu s pečovatelskou službou s cílem zvýšit počet sociálních lůžek pro seniory a zdravotně postižené občany města Ostrova.

- Budeme iniciovat vznik chybějící terénní služby – osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené.

- Dohlédneme na důsledné odstranění bariér ve všech veřejných budovách a komunikacích včetně městské hromadné dopravy.

Pro všechny občany města a jejich budoucnost

Ostrov se v posledních letech z původního zahradního města stává městem betonových ploch parkovišť, různých dopravních propojení apod. Potřeba města v tomto směru je již naplněna a nyní je třeba začít naplňovat vizi Ostrova jako města pro všechny občany, nejen pro motoristy.

- Budeme požadovat revizi plánů na tzv. „zokruhování“, tj. dopravní propojení ulic Krušnohorská, Lidická, Hlavní třída a Lesní. Zejména propojení Hlavní třídy a Lesní ulice kolem vrchu Křížek je necitlivé vůči okolní přírodě a znemožňuje smysluplné využití této cenné lokality např. pro bydlení.

- Zlepšíme urbanistické propojení starého a nového Ostrova. Město je stále „roztrženo“ na dvě nesourodé části a jeho propojení je důležité zejména s ohledem na přesun Městského úřadu a Městské knihovny.

- Budeme usilovat o omezení garážových „slumů“ zejména uvnitř města a navrhneme jejich náhradu parkovacími domy. Uvolněné pozemky využijeme pro rozvoj města.

- Prosadíme ukončení provozu provizorní tržnice „Dřevák“, která hyzdí střed města. Prostor pro tržnici je nutné hledat na jiném místě.

- Podpoříme zachování a případně rozšíření zahrádkářských kolonií, které plní důležitou rekreační funkci obyvatel města.

- Zlepšíme péči o městskou zeleň včetně městského mobiliáře.

 Přestože Ostrov zatím nepatří mezi místa s vysokou kriminalitou, zanedbání ochrany a bezpečí obyvatel by se mohlo velmi rychle nevyplatit.

- Budeme usilovat o razantní omezení množství „výherních“ automatů v Ostrově.

- Podpoříme rozvoj činnosti městské policie navýšením počtu strážníků s cílem zlepšit pocit bezpečí ve městě i v nočních hodinách.

- Zajistíme kvalitní protidrogovou prevenci.

 Podpoříme cestovní ruch jako významný zdroj pracovních příležitostí pro obyvatele našeho města a možnost rozvoje podnikání v oblasti služeb.

- Budeme pokračovat v údržbě a rekonstrukci kulturních památek v Ostrově.

- Podpoříme projekty, jejichž cílem bude zachování výjimečné architektury 50. let 20. století.

- Podpoříme výstavbu rozhledny na Větrném vrchu a další projekty v oblasti cestovního ruchu.

- Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek z Ostrova do okolních obcí.

Pomůžeme řídit a spravovat Ostrov jako město, na které se může jeho občan spolehnout po celý život.